1

ارزش پورتفوی بورسی شرکت‌های سرمایه‌گذاری

ارزش پورتفوی بورسی شرکت‌های سرمایه‌گذاری عبارت است از ارزش روز و بازاری سهام شرکت‌های بورسی تحت تملک یک شرکت سرمایه‌گذاری. برای محاسبه ارزش پورتفوی بورسی یک شرکت تعداد سهام تحت تملک، در قیمت بازار انتهای دوره آن ضرب می‌شود. بیشتر بودن ارزش پورتفوی بورسی از ارزش روز بازار سهام مورد نظر، نشان‌دهنده قابلیت رشد قیمت سهام شرکت سرمایه‌گذاری طی روزهای آتی خواهد بود.

منوی سایت