1

ارزش فروش سبد سهام

ارزش فروش سبد سهام عبارت است از حاصل ضرب هر سهم در قیمت فروش آن به اضافه مبلغ کارمزد فروش. این عدد برای هر نماد به صورت جداگانه محاسبه می‌شود و سپس حاصل نمادها با هم جمع خواهند شد. به این صورت ارزش فروش سبد سهام تعیین می‌شود.

منوی سایت