1

ارزش روز سهام

ارزش روز سهام عبارت است از حاصل ضرب تعداد سهام در آخرین قیمت آن.

منوی سایت