1

ارزش خرید سهام

ارزش خرید سهام عبارت است از حاصل ضرب هر سهم در قیمت خریداری شده آن به اضافه مبلغ کارمزد.

منوی سایت