1

ارزش خرید سبد سهام

ارزش خرید سبد سهام عبارت است از حاصل ضرب هر سهم در قیمت خریداری شده آن به اضافه مبلغ کارمزد. این عدد برای هر نماد به صورت جداگانه محاسبه شده و سپس حاصل نمادها را با هم جمع می‌کنیم. به این صورت ارزش خرید سبد سهام تعیین می‌شود.

منوی سایت