1

ارزش خالص سهام

حاصل ضرب تعداد سهام در آخرین قیمت سهم پس از کسر کارمزد از آن را ارزش خالص سهام می‌گویند.

منوی سایت