1

ارزش خالص دارایی به ازای هر سهم (NAVPS)

برای ارزشیابی هر واحد صندوق یا سهام شرکت سرمایه‌گذاری، باید خالص ارزش دارایی به ازای هر سهم (Net Asset Value Per Share) را محاسبه کنیم 

منوی سایت