1

ارزش اسمی

ارزش اسمی سهام قیمتی است که روی برگه سهم نوشته شده و برابر است با سرمایه شرکت تقسیم بر تعدادسهام منتشرشده. مبلغ ارزش اسمی در ایران ۱۰۰۰ ریال است. زمانی که شرکت برای اولین بار سهام خود را عرضه می‌کند. به قیمت "ارزش اسمی" آن را می‌فروشد.

منوی سایت